Kategorije

Novosti

Velika ponuda Aktivnih i Pasivnih elektronskih komponenata i delova. Preko 16000 artikala na stanju. Mi imamo i što drugi nemaju.

TD-ITHOPTO-01

TD-ITHOPTO-01

Knjiga OPTO ELEKTRONIKA - InterHIT electronic

Više detalja

TD-ITHOPTO-01

Cena na: sa PDV-om
1 1 200,00 din
3 1 140,00 din
5 1 080,00 din
10 960,00 din

Dostupnost: Ima na stanju

432 komada na stanju


Dodaj u listu želja

30 drugih artikala u istoj kategoriji:

Korisnik koji je kupio ovaj artikal, takođe je kupio ...

Na 376 strana ove korisne knjige naćićete preko 20 kompletnih projekata, stotinak korisnih šema, preko 300 tehničkih karakteristika i crteža, tabele uporednih komponenata za preko 200 foto dioda i tranzistora, 500 optokaplera, 700 LE dipleja i više od 1500 LE dioda, kao i ostale neophodne podatke o svim tipovima LE dioda, foto otpornicima, foto diodama i tranzistorima, optokaplerima, sedmosegmentnim LE displejima, bargraf displejima, standardnim i inteligentnim LC displejima, optičkim senzorima i modulima, itd.

Kompletni, provereni praktični projekti:

19. Projekti 251
19.1. Automatsko podešavanje intenziteta osvetljenja 253
19.2. Univerzalni brojač impulsa 255
19.3. Digitalni sat sa budilicom 260
19.4. Merač kapaciteta kondenzatora sa digitalnim pokazivanjem 266
19.5. Foto relej 2000W 270
19.6. Automat za garažno osvetljenje 272
19.7. Jednostavna infracrvena telekomanda 275
19.8. Tester IC zraka 279
19.9. Novogodišnja jelka 282
19.10. Elektronska kocka sa efektom usporavanja 284
19.11. Digitalni panelmetar sa LED displejem 286
19.12. Digitalni panelmetar sa LC displejem 291
19.13. Digitalni termometar sa LED displejem 295
19.14. Elektronski digitalni termometar sa LC displejem 299
19.15. Linijski LED indikator 303
19.16. Digitalni brojač za motalicu 307
19.17. Automobilski digitalni obrtomer 313
19.18. Najavljivač posete 317
19.19. CMOS logička ispitna sonda 320
19.20. Svetleće trepćuće srce 323
19.21. Telefonski svetlosno-zvučni indikator poziva 325
19.22. Merač pojačanja tranzistora sa LED indikacijom 328
19.23. VU-metar sa 12 LED dioda 332

Ukratko, sve potrebne podatke sakupili smo na jednom mestu da bismo vam olakšali primenu optoelektronskih komponenata bez kojih je danas teško zamisliti svaki moderniji uređaj.

Pogeldajte Sadržaj - Predgovor - Index ovde:

Predgovor (skraćeni)

Brz razvoj optoelektronike i sve brojnije i moćnije optoelektronske komponente pružaju korisnicima nove mogućnosti u projektovanju modernih uređaja. S obzirom na to da poznavanje osobina komponenata predstavlja
najvažniji preduslov za pravilnu i racionalnu sintezu elektronskih sistema, naša namera, pri pisanju ove knjige, bila je da vam pomognemo u tome. Pored toga, često je pored poznavanja samih električnih karakteristika, potrebno i delimično poznavanje tehnoloških zahvata pri proizvodnji komponenata kako bi moglo da se predvidi njihovo
ponašanje u posebnim uslovima. Kada se radi o praktičnoj primeni komponenata, takođe je veoma važno i kako se njima rukuje.
Svi projekti su realizovani u laboratoriji redakcije časopisa "ELEKTRO", a objavljivani su periodu od 1994. do 1999. godine. Njihova funkcionalnost je proverena i potvrđena. Pored kraćeg opisa svakog uređaja i principa rada relevantnih komponenata, za svaki uređaj je priređena električna šema i nacrt štampane pločice sa rasporedom
komponenata. Nacrti štampanih pločica su uglavnom dati u
originalnoj veličini. Međutim, zbog ograničenog prostora, neki nacrti štampanih pločica sa rasporedima komponenata morali su da budu umanjeni. Odlučili smo da ih umanjimo na 70% originalne veličine zbog toga što fotokopirni aparati pri uvećanju x2 uvećavaju sliku 1,41 puta, tako da bi se u tom slučaju dobila originalna veličina pločice (100%).

Sadržaj

Predgovor 1

1. Uvod 3

1.1. Konvencija označavanja poluprovodničkih komponenata prema ProElektron-u 6
1.2. Označavanje LED dioda - TELEFUNKEN 7
1.3. Označavanje LED dioda - SIEMENS 8

2. LED diode 9
2.1. Materijali za LED diode 9
2.2. Izrada LED dioda 10
2.3. Karakteristike LED dioda 11
2.4. Proračunske tabele 13
2.5. Konstrukcija LED dioda 16
2.6. Povezivanje LED dioda 16
2.7. Lemljenje LED dioda 19
2.8. Rukovanje LED diodama 19
2.9. Odvođenje toplote 20
2.10. Merenje karakteristika LED dioda 21
2.10.1. Jačina svetlosti 21
2.10.2. Impulsni režim 23
2.10.3. Ugao zračenja 24
2.10.4. Napon direktne polarizacije 25
2.10.5. Boje 25
2.11 Spektralna merenja (monohromator) 25
2.12 Pregled i primena LED komponenata 27
2.13. Niskostrujne LED diode 29

3. Izvori konstantne struje za napajanje LED dioda 30
3.1. Izvor konstantne struje za LED diodu 30
3.2. Izvor konstantne struje sa regulatorom napona (78L05) 31
3.3. Izvor konstantne struje sa JFET tranzistorom 31
3.4. Podesivi izvor konstantne struje (I) 31
3.5. Podesivi izvor konstantne struje (II) 32
3.6. Izvor konstantne struje za niskostrujne LED diode 32
3.7. Napajanje LED dioda na 220V AC 32
3.8. Trepćuća LED dioda za 220V AC 33

4. Jednostavna kola sa LED diodama 34
4.1. Indikacija polariteta sa dve LED diode 34
4.2. LED koja se trenutno gasi 34
4.3. Kolo za zaštitu potrošača 34
4.4. Praćenje struje 35
4.5. Ispitivač napona za automobile 35
4.6. Ispitivač polariteta i napona za širok opseg napona 35
4.7. TTL ispitna sonda sa CMOS IC 4009 36
4.8. Ispitivač napona sa vizuelnom i akustičnom indikacijom (za automobile) 36
4.9. LED osvetljenje za natpis na kućnom zvonu 37
4.10. Vrlo uočljiv jednostavan blinker 37
4.11. Blinker sa tajmerom NE555 (I) 37
4.12. Blinker sa tajmerom NE555 (II) 38
4.13. Indikator radnog napona sa IC TCA105 38
4.14. Specifično kolo blinkera 38
4.15. Praćenje napona električne mreže kod automobila (TCA965) 39
4.16. Indikator stanja akumulatora ili baterije 40
4.17. LED indikator pobude sa opisom funkcija 40

5. Minijaturne SMD LED diode 42
5.1. Lemljenje LED dioda u SOT23 kućištu (SMD) 43
5.2. SMD blinker 43

6. Trepćuće LED diode 44
6.1. Trepćuća indikacija struje punjenja za punjače akumulatora i slične aplikacije 46
6.2. Praćenje stanja električne mreže sa trepćućom indikacijom 46
6.3. Praćenje baterijskog napona sa trepćućom indikacijom za podnapon 47
6.4. Kolo za kašnjenje uključivanja sa optičkom indikacijom 48

7. Dvobojne LED diode 49
7.1. Indikacija stanja baterije pomoću dvobojne LED diode 50
7.2. Naizmenični blinker sa dvobojnom LED diodom 50
7.3. Logički tester sa dvobojnom LED diodom CQX95 51
7.4. Trostruka indikacija temperature sa LED CQX95 51
7.5. Trostruka indikacija stanja punjenja baterije sa jednom LED diodom (CQX95) 52
7.6. Trostruka indikacija stanja punjenja baterije sa jednom LED diodom (V628P) 56
7.7. Trostruka indikacija temperature sa LED diodom V628 57

8. Tabela uporednih tipova LED dioda 58

9. Laserske diode 96
9.1. Osnovne karakteristike najpoznatijih LED dioda 97
9.2. Raspored pinova i crteži kućišta 102

10. LED bargraf displeji 106
10.1. Indikacija nivoa NF displeja 107
10.2. LED bargraf displej za indikaciju NF pobude 107
10.3. Indikacija nivoa punjenja 107

11. Infracrvene komponente 108
11.1. Infracrvene luminescentne diode 108
11.2. Foto diode 110
11.3 Foto tranzistori 110
11.4. Foto otpornici 113
11.4.1. Kola sa foto otpornicima - svetlosne prepreke 113
11.4.2. Svetlosna prepreka sa IC LM741 113
11.4.3. Svetlosni automat sa tajmerom 114
11.4.4. Pregled najpoznatijih foto otpornika 115
11.5. Optički predajnici i prijemnici 117
11.6. Osnovna aplikaciona kola fotoelektričnih prijemnika 134
11.6.1. Optički prekidač sa TCA105 135
11.6.2. Optički prekidač sa TCA345A 135

12. Tabela uporednih tipova foto dioda i foto tranzistora 136

13. Optički senzori 142
13.1. Osnovni principi 142
13.2. Parametri i praktična primena refleksivnih senzora 143
13.3. Karakeristike poznatijih optičkih senzora 143
13.4. Aplikaciona kola optičkih senzora 150
13.5. Svetlosni automat sa histerezisom 152
13.6. Oblasti primene transmisivnih senzora 152

14. Optokapleri 153
14.1. Kratak pregled optokaplera 155
14.2. Rasporedi pinova optokaplera 165
14.3. Karakteristike poznatijih optokaplera 172
14.4. Osnovna aplikaciona kola optokaplera 177

15. Tabela uporednih tipova optokaplera 178

16. Displeji 194
16.1. Sedmosegmentni LED displeji 194
16.1.1 Konstrukcija LED displeja 194
16.1.2. Rukovanje LED displejima 195
16.1.3. Strujna zaštita 195
16.1.4. Sjajnost displeja 195
16.1.5. Kontrola intenziteta svetlosti LED displeja 195
16.2. LC displej 196
16.2.1. Tečni kristali 196
16.2.2. TN LC displeji 197
16.2.3. STN LC displeji 198
16.2.4. LC displeji sa aktivnom matricom (AMTFT) 198
16.2.5. Holesterični LC displeji (ChLCD) 199
16.2.6. Napajanje LC displeja 199
16.2.7. Podela LC displeja 201
16.2.8. Princip rada displeja na bazi tečnih kristala (Liquid Crystal Display, LCD) 202
16.2.9. Osvetljenje LC displeja 202
16.2.10. Rukovanje LC displejima 203
16.2.11. Montaža LC displeja 203
16.2.12. Skladištenje 204
16.2.13. Inteligentni LC displeji 205
16.3. Pregled LED displeja sa rasporedom pinova i opisom 207
16.4. Pregled LC displeja sa rasporedom pinova i opisom 227

17. Tabela uporednih tipova LED displeja 229

18. Prateća oprema optoelektronskih komponenata 247

19. Projekti

20. Dodatak A 335
20.1. Simboli i pojmovi 337
20.2. Standardne serije otpornika 342
20.3. Merne jedinice 343
20.4. Označavanje otpornika fiksne vrednosti 344
20.5. Otpornici u jednosmernim strujnim kolima 344
20.6. Označavanje kondenzatora 345
20.7. Omov zakon 347
20.8. Simboli važnijih komponenata 348
20.9. Spisak proizvođača

Literat.
Dodatak B 

Knjiga: Opto elektronika
Autor: Redakcija časopisa ELEKTRO
Format: 160mm x 240mm
Broj strana: 376

Korpa  

Nema artikla

Isporuka 0,00 din

Ukupno 0,00 din

Korpa Završi kupovinu

Proizvođači

Novosti i Događaji

KUPUJTE KOMOTNO !

Svaka od oko 1700 kategorija artikla ima i prateću fotografiju.

Svaki od preko 17000 artikala, ima u proseku 3 fotografije ili tehničke crteže.

Većina artikla ima popust na količinu koji se vidi kada pogledate detalje artikla.

Bez obzira da li ste prijavljeni ili ne, na našem sajtu vidite količinsko stanje lagera koje se odlikuje veoma velikom tačnošću.

Naša odlika je i BRZA, JEFTINA isporuka, često BESPLATNA. DANAS PORUČITE, DANAS ŠALJEMO!

Pratite statuse Vaših narudžbina,
da li je upakovana, poslata, kada...

Ubacite, za Vas interesantne artikle, u listu želja i to u više grupa.

Koristite filter na desnoj strani u kategorijama u kojima je filter postavljen.